Suuri varoitus

Olemme olleet innokkaita puhumaan enemmän kanssanne koskien maailmanne toimia ja auttamaan teitä näkemään jos mahdollista sen, mitä näemme omalta näköalapaikaltamme. Tiedostamme, että tämä on vaikea vastaanottaa ja aiheuttaa huomattavaa ahdistusta ja huolta, mutta teitä täytyy informoida.

Tilanne on hyvin vakava meidän näkökulmasta, ja mielestämme olisi suunnaton vahinko, jos ihmisiä ei informoitaisi täsmällisesti. Maailmassa, jossa elätte, on niin paljon petosta kuten monessa muussa maailmassa, että totuus vaikkakin ilmeinen ja itsestään selvä, jää huomaamatta, ja sen merkit ja viestit jäävät havaitsematta. Siksi toivomme, että läsnäolomme auttaa selkeyttämään kokonaiskuvaa ja auttaa sinua sekä muita näkemään, mitä todella tapahtuu. Meidän havainnoissa ei ole näitä kompromisseja, sillä meidät lähetettiin todistamaan niitä asioita, joita kuvailemme.

Ehkä ajan myötä kykenisitte tiedostamaan nämä asiat itse, mutta teillä ei ole sellaista aikaa. Aikaa on nyt vähän. Ihmiskunnan valmistautuminen Suuryhteisön voimien ilmaantumiseen on aikataulusta pahasti jäljessä. Monet tärkeät ihmiset eivät ole reagoineet. Ja tunkeutuminen maailmaan on kiihtynyt nopeammalla tahdilla, kuin alunperin uskottiin olevan mahdollista.

Tulemme nyt, kun aikaa on enää vähän jäljellä, ja silti tulemme rohkaisemalla sinua jakamaan tämä tieto. Kuten olemme antaneet ymmärtää aiemmissa viesteissämme, maailmaa ollaan miehittämässä ja mentaalia ympäristöä ollaan mukauttamassa ja valmistelemassa. Aikomus ei ole tuhota ihmisiä vaan työllistää heitä, tehdä heistä työläisiä suuremmalle kollektiiville. Maailman instituutioita ja eritoten luonnollista ympäristöä arvostetaan, ja vierailijoiden mieltymys on, että nämä säilytetään heidän käyttöön. He eivät voi elää täällä, ja saadakseen kuuliaisuutenne, he käyttävät monia niitä tekniikoita, joita olemme kuvailleet. Jatkamme kuvauksissamme näiden asioiden selkiyttämistä.

Meidän tulo tänne on estynyt useiden tekijöiden toimesta, ei vähiten niiden yksilöiden valmiuden puutteesta, joita meidän täytyy tavoittaa suoraan. Meidän puhuja, tämän kirjan kirjoittaja, on ainoa, jonka kanssa olemme kyenneet luomaan vakaan kontaktin, joten meidän on annettava puhujallemme keskeinen informaatio.

Vierailijoidenne näkökulmasta, kuten olemme oppineet, Amerikan Yhdysvaltoja pidetään maailman johtajana, ja siksi suurin painopiste on täällä. Mutta myös muihin suuriin kansakuntiin otetaan kontakti, sillä ne on tunnistettu omaavan valtaa, ja valta on ymmärretty vierailijoiden toimesta, sillä he noudattavat auktoriteetin käskyjä kyselemättä ja paljon tehokkaammin, kuin teidän maailmassa on edes nähtävissä.

Yrityksiä tehdään vahvimpien kansakuntien johtajien taivuttelemiseksi tulemaan vastaanottavaiseksi vierailijoiden läsnäololle ja vastaanottamaan lahjoja ja houkutuksia yhteistyölle yhteisen hyvän lupauksilla, ja joillekin jopa maailmanherruuden lupauksilla. Vallan käytävillä maailmassa on niitä, jotka lankeavat näihin houkutuksiin, sillä he uskovat tämän olevan suuri tilaisuus saada ihmiskunta ydinsodan varjosta uudeksi yhteisöksi Maan päällä. Kuitenkin näitä johtajia harhautetaan, sillä heille ei anneta avaimia tähän valtakuntaan. He ovat vain välikäsiä voimasuhteiden siirtymässä.

Tämä teidän täytyy ymmärtää. Se ei ole niin monimutkaista. Meidän näkökulmasta ja näköalapaikasta tämä on itsestään selvää. Olemme nähneet tämän tapahtuvan muualla. Tämä on yksi niistä tavoista, jolla vakiintuneet rotujen ryhmittymät, joilla on oma kollektiivinsa, värväävät orastavia maailmoja kuten teidän maailma. He uskovat vakaasti, että heidän agendansa on hyveellinen ja maailmanne parhaaksi, sillä ihmiskunta ei ole korkealle arvostettu, ja vaikka olette tietyllä tapaa hyveellisiä, velvoitteenne on huomattavasti suurempi kuin potentiaalinne heidän näkökulmasta. Emme kannata tätä näkökulmaa tai muutoin emme olisi siinä asemassa, missä olemme, ja emme olisi tarjoamassa palveluksiamme teille Ihmiskunnan Liittolaisina.

Sen takia arvostelukyvyssä on nyt suuri vaikeus, suuri haaste. Haasteena ihmiskunnalle on ymmärtää, ketkä sen liittolaiset todella ovat ja erottaa nämä sen potentiaalisista vastustajista. Tässä asiassa ei ole neutraaleja osapuolia. Maailma on liian arvokas, sen luonnonvarat ovat arvostettuja ainutlaatuisina ja huomattavan arvokkaina. Ei ole neutraaleja osapuolia osallistumassa ihmisten asioihin. Avaruusmuukalaisten intervention todellinen luonne on käyttää vaikutusta ja hallintaa ja lopulta vakiinnuttaa valta-asema tänne.

Emme ole vierailijoita. Olemme tarkkailijoita. Emme vaadi mitään oikeuksia maailmaanne, ja meillä ei ole suunnitelmaa asettua tänne. Tästä syystä nimemme ovat salaisia, sillä emme tavoittele suhteita kanssanne lukuunottamatta kykyämme tarjota teille neuvoa tällä tavoin. Emme voi hallita lopputulosta. Voimme vain  neuvoa teitä niiden valintojen ja päätösten suhteen, jotka ihmisten on tehtävä näiden suurempien tapahtumien valossa.

Ihmiskunta omaa suuren lupauksen, ja ihmiskunta on kultivoinut rikasta hengellistä perintöä, mutta se ei ole saanut koulutusta Suuryhteisöstä, johon se on nousemassa. Ihmiskunta on jakaantunut ja riitainen tehden itsestään haavoittuvaisen manipuloinnille ja tunkeutumiselle rajojensa ulkopuolelta. Ihmiset ovat keskittyneet päivän huoliin, mutta huomisen todellisuutta ei ole tiedostettu. Mitä etua voisitte mahdollisesti saavuttaa sillä, että olette tietämättömiä suuremmista liikkeistä maailmassanne ja oletatte, että interventio, joka on tapahtumassa tänä päivänä, on teidän eduksi? Varmasti keskuudessanne ei olisi yksikään, joka sanoisi näin, jos vain näkisitte tilanteen todellisuuden.

Tavallaan kysymys on näkökulmasta. Me voimme nähdä ja te ette, sillä teillä ei ole näköalapaikkaa. Teidän täytyisi olla maailmanne ulkopuolella, maailman vaikutusalueen ulkopuolella, nähdäksenne sen, mitä näemme. Ja kuitenkin nähdäksemme sen, mitä näemme, meidän täytyy pysytellä piilossa, sillä jos meidät löydetään, me varmasti menehtyisimme. Sillä vierailijanne pitävät tehtäväänsä täällä äärimmäisen arvokkaana, ja he pitävät Maata heidän suurimpana mahdollisuutenaan monien muiden joukossa. He eivät lopeta meidän takia. Joten kysymyksessä on teidän oma vapaus, jota teidän täytyy arvostaa ja jota teidän täytyy puolustaa. Emme voi tehdä sitä puolestanne.

Jokaisen maailman, jos se aikoo vakiinnuttaa oman yhtenäisyyden, vapauden ja itsemääräämisoikeuden Suuryhteisössä, on vakiinnutettava tämä vapaus ja puolustettava sitä tarvittaessa. Muussa tapauksessa alistaminen tapahtuu varmasti ja tulee olemaan täysimittainen.

Miksi vierailijanne haluavat maailmanne? Se on niin ilmeistä. He eivät ole kiinnostuneita teistä erityisesti. He ovat kiinnostuneita maailmanne biologisista luonnonvaroista. He ovat kiinnostuneita maailmanne strategisesta sijainnista tässä aurinkokunnassa. Olette heille hyödyllisiä vain siinä määrin, kuin näitä asioita arvostetaan ja voidaan hyödyntää. He tarjoavat teille sitä, mitä haluatte saada ja he puhuvat teille sitä, mitä haluatte kuulla. He tarjoavat teille houkutuksia, ja he hyödyntävät teidän uskontoja ja uskonnollisia ihanteita vaaliakseen varmuutta ja luottamusta siitä, että he enemmän kuin te ymmärtävät maailmanne tarpeita ja ovat kykeneviä palvelemaan näitä tarpeita ja tuomaan suurempaa mielenrauhaa tänne. Koska ihmiskunta näyttää olevan kykenemätön synnyttämään yhtenäisyyttä ja järjestystä, monet ihmiset avaavat mielensä ja sydämensä niille, joilla he uskovat olevan suurempia mahdollisuuksia saada tämä aikaiseksi.

Toisessa selonteossamme puhuimme lyhyesti risteytysohjelmasta. Jotkut ovat kuulleet tästä ilmiöstä, ja ymmärryksemme mukaan tästä on ollut jonkin verran keskustelua. Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tietoisuus tästä ohjelmasta on kasvanut, mutta uskomattominta on se, että ihmiset eivät näe tämän ilmeisiä seurauksia ollessaan niin mieltymystensä vallassa tässä asiassa ja niin puutteellisesti varustautuneita käsittelemään sitä, mitä sellainen interventio voisi merkitä. Risteytysohjelma on selkeästi yritys sulauttaa yhteen ihmisen fyysinen sopeutumiskyky ja vierailijoiden ryhmämieli sekä kollektiivinen tietoisuus. Sellainen jälkeläinen on täydellisessä asemassa tarjoamaan uutta johtajuutta ihmiskunnalle, johtajuutta, joka on syntynyt vierailijoiden aikeista ja vierailijoiden kampanjoinnista. Näillä yksilöillä olisi verisiteet maailmassa, ja näin toiset tuntisivat sidettä heihin ja hyväksyisivät heidän läsnäolonsa. Ja kuitenkaan heidän mielet eivät olisi teidän kanssa eivätkä heidän sydämet. Ja vaikka he tuntisivat sympatiaa teidän tilanteesta ja siitä, mihin tilanteenne voi johtaa, heillä ei olisi itsenäistä määräysvaltaa, koska eivät ole itse harjoittaneet Tietouden tietä ja viisautta, auttaa teitä tai vastustaa kollektiivista tietoisuutta, joka heidät on tänne kasvattanut ja on antanut heille elämän.

Vierailijanne näet eivät arvosta yksilönvapautta. He pitävät sitä varomattomana ja edesvastuuttomana. He ymmärtävät vain omaa kollektiivista tietoisuuttaan, jonka he näkevät etuoikeutettuna ja siunattuna. Ja kuitenkaan heillä ei ole pääsyä todelliseen hengellisyyteen, jota maailmankaikkeudessa kutsutaan Tietoudeksi, sillä Tietous syntyy yksilön itsensä löytämisestä,  ja se ilmentää itseään korkeampaa tasoa suhteiden kautta. Kumpaakaan näistä ilmiöistä ei esiinny vierailijoiden sosiaalisessa rakenteessa. He eivät voi ajatella itsenäisesti. Heidän tahto ei ole yksin heidän oma. Ja siksi he eivät voi luonnollisestikaan kunnioittaa mahdollisuuksia kehittää näitä kahta suurta ilmiötä maailmassanne, ja he eivät todellakaan ole sellaisessa asemassa, että voisivat vaalia näitä asioita. He tavoittelevat vain mukautumista ja kuuliaisuutta. Ja ne hengelliset opetukset, joita he vaalivat maailmassa, palvelevat heitä vain tehdäkseen ihmisistä suostuvaisia, avoimia ja pahaa aavistamattomia ylläpitämään luottamusta, jota ei ole koskaan ansaittu.

Olemme nähneet näitä asioita aiemmin muissa paikoissa. Olemme nähneet kokonaisten maailmojen joutuvan tällaisten kollektiivien valtaan. Maailmankaikkeudessa on monia tällaisia kollektiiveja. Koska nämä kollektiivit harjoittavat planeettojen välistä kauppaa, jotka ulottuvat valtavan suurille alueille, he pitävät kiinni tiukasta mukautumisesta ilman poikkeuksia. Heidän joukossaan ei ole yksilöllisyyttä, ei ainakaan sillä tavalla, minkä voisitte tunnistaa.

Emme ole varmoja, voimmeko näyttää esimerkin teidän maailmasta siitä, millaista tämä voisi olla, mutta meille on kerrottu, että maailmassanne on kaupallisia intressejä, jotka ylittävät maailmanne kulttuurirajat, joilla on mahtava valta, ja jotka ovat silti vain muutaman hallinnassa. Tämä on ehkä hyvä analogia sille, mitä kuvailemme. Kuitenkin se, mitä kuvailemme, on niin paljon voimakkaampi, laaja-alaisempi ja vakiintuneempi, kuin mikään, mitä voisitte tarjota hyvänä esimerkkinä maailmassanne.

Älykkäälle elämälle kaikkialla on totta, että pelko voi olla tuhoava voima. Silti pelko palvelee yhtä ja vain yhtä tarkoitusta, jos se nähdään oikein, ja se on informoida sinua vaaran läsnäolosta. Olemme huolissamme, ja se on meidän pelon luonteenlaatu. Ymmärrämme, mitä tässä on riskinä. Se on huolemme luonteenlaatu. Sinun pelko syntyy, koska et tiedä mitä on tapahtumassa, joten se on tuhoava pelko. Se on pelko, joka ei voi voimaannuttaa sinua tai antaa sinulle sellaisen tarkkanäköisyyden, jonka tarvitset käsittääksesi mitä maailmassasi on tapahtumassa. Jos voit tulla tietoiseksi, silloin pelko muuntuu huoleksi ja huoli muuntuu rakentavaksi toimenpiteeksi. Emme tiedä muuta tapaa kuvailla tätä.

Risteytysohjelmasta on tulossa hyvin menestyksellinen. Jo nyt Maan päällä kävelee niitä, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tietoisuudella ja kollektiivisella pyrkimyksellä. He eivät voi oleilla täällä pitkiä aikoja, mutta vain muutaman vuoden sisällä, he voivat oleilla maailmanne pinnalla pysyvästi. Niin täydellinen heidän geneettinen suunnittelunsa tulee olemaan, että he eroavat teistä vain lievästi, enemmän tavoiltaan ja olemukseltaan kuin fyysiseltä ulkomuodoltaan, mutta niin vähän, että he jäävät todennäköisesti huomaamattomiksi ja tunnistamattomiksi. Kuitenkin heillä on suuria mentaalisia taitoja. Ja se antaa heille sellaisen etulyöntiaseman, johon ette yllä ellette ole koulutettuja Oivaltamisen Tavoille (The Ways of Insight).

Sellainen on suurempi todellisuus, johon ihmiskunta on nousemassa – maailmankaikkeus täynnä ihmeitä ja kauhuja, vaikuttamisen maailmankaikkeus, kilpailun maailmankaikkeus, ja silti myös maailmankaikkeus täynnä korkeampaa armoa, paljon oman maailmanne kaltainen mutta äärettömästi laajempi. Taivas, jota etsitte ei ole täällä. Kuitenkin ne voimat ovat, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla. Tämä on suurin kynnys, minkä lajinne tulee koskaan kohtaamaan. Kukin meistä tässä ryhmässämme on kohdannut tämän omissa maailmoissaan, ja tässä on ollut hyvin paljon epäonnistumisia ja vain vähän onnistumisia. Ne älykkäiden olentojen lajit, jotka kykenevät ylläpitämään vapautensa ja eristyksensä, täytyvät tulla vahvoiksi ja yhdistyneiksi, ja ne todennäköisesti vetäytyvät Suuryhteisön keskinäisistä kanssakäymisistä hyvin suurelta osin suojellakseen tätä vapautta.

Jos pohditte näitä asioita, ehkä näette välittömiä seurauksia omassa maailmassanne. Näkymättömät ovat kertoneet meille hyvin paljon koskien hengellistä kehittymistänne ja siihen liittyvästä suuresta lupauksesta, mutta he ovat myös neuvoneet meitä, että henkiset taipumuksenne ja ideaalinne ovat suuren manipuloinnin kohteena näinä aikoina. Maailmalle esitellään nyt kokonaisia opetuksia, mitkä opettavat ihmisiä kuuliaisuuteen ja arvostelun tukahduttamiseen ja mitkä arvostavat vain sellaisia asioita, jotka ovat miellyttäviä ja mukavia. Nämä opetukset annetaan estämään ihmisten kykyä päästä Tietouteen heissä itsessään, kunnes ihmiset saavuttavat pisteen, jossa he tuntevat olevansa täysin riippuvaisia korkeammista voimista, joita he eivät voi tunnistaa. Tässä vaiheessa he seuraavat mitä tahansa, mitä heille annetaan tehtäväksi ja vaikka he tuntisivat jonkin olevan pielessä, heillä ei ole enää voimia vastustaa.

Ihmiskunta on elänyt eristyneisyydessä pitkän aikaa. Ehkä uskotaan, että tällainen interventio ei voi toteutua ja että jokaisella henkilöllä on yksinoikeus omaan tietoisuuteen ja mieleen. Mutta nämä ovat vain oletuksia. Silti meille on kerrottu, että Viisaat teidän maailmassa ovat oppineet pääsemään näiden oletusten ylitse ja ovat saaneet voimaa luoda oma mentaalinen ympäristönsä.

Pelkäämme, että sanamme ovat liian myöhässä ja niillä on liian pieni vaikutus ja että hänellä, jonka valitsimme vastaanottamaan meitä, on liian vähän apua ja tukea laittaa tämä tieto saataville. Hän tulee kohtaamaan epäuskoisuutta ja naurunalaisuutta, sillä häntä ei uskota, ja se, josta hän puhuu, on ristiriidassa sen kanssa, jota monet olettavat olevan totta. Erityisesti ne, jotka ovat avaruusmuukalaisten taivuttamia, vastustavat häntä, sillä heillä ei ole valinnanvaraa tässä asiassa.

Tähän kuolemanvakavaan tilanteeseen kaiken elämän Luoja on lähettänyt valmistautumisen, hengellisen kyvyn ja arvostelukyvyn opetuksen, voiman ja saavutuksen opetuksen. Me olemme sellaisen opetuksen opiskelijoita, kuten monet ovat läpi maailmankaikkeuden. Tämä opetus on jumalallisen väliintulon muoto. Se ei kuulu millekään yksittäiselle maailmalle. Se ei ole minkään rodun omaisuutta. Se ei ole rakennettu minkään sankarin tai sankarittaren tai minkään yksilön ympärille. Sellainen valmistautuminen on nyt saatavilla. Sitä tarvitaan. Meidän näkökulmasta se on tällä hetkellä ainoa asia, joka antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla viisaaksi ja arvostelukykyiseksi koskien uutta elämäänne Suuryhteisössä.

Kuten maailmassanne on oman historianne aikana tapahtunut, ensimmäiset, jotka saapuvat uusiin maihin, ovat löytöretkeilijöitä ja valloittajia. He eivät tule epäitsekkäistä syistä. He tulevat tavoitellen valtaa, resursseja ja herruutta. Tämä on elämän luonne. Jos ihmiskunta olisi hyvin perillä Suuryhteisön toimista, vastustaisitte mitä tahansa vierailua maailmaanne, ellei keskinäistä sopimusta ole aikaisemmin tehty.Tietäisitte sen verran riittävästi, ettette antaisi maailmanne olla niin haavoittuvainen.

Tällä hetkellä enemmän kuin yksi kollektiivi kilpailee etulyöntiasemasta täällä. Tämä asettaa ihmiskunnan keskelle hyvin epätavallisia ja kuitenkin valaisevia olosuhteita. Tästä syystä vierailijoiden viestit näyttävät usein olevan epäjohdonmukaisia. Heidän välillään on ollut konflikteja, mutta he silti neuvottelevat keskenään, jos yhteinen hyvä tunnistetaan. Tästä huolimatta he kilpailevat edelleen keskenään. Heille tämä on rajaseutu. Heille olette arvokkaita vain, koska olette hyödyllisiä. Jos teitä ei enää pidetä hyödyllisinä, teidät yksinkertaisesti hylätään.

Tässä kohtaa on suurempi haaste maailmanne ihmisille ja eritoten niille, jotka ovat valta-asemassa ja vastuullisessa asemassa, tunnistaa hengellisen läsnäolon ja Suuryhteisön vierailun ero. Ja silti miten voitte omata viitekehyksen tällaisen erottamiseen? Missä voitte oppia sellaisia asioita? Kuka teidän maailmassa on sellaisessa asemassa, että voi opettaa Suuryhteisön todellisuutta? Vain maailmanne ulkopuolelta tuleva opetus voi valmistaa teidät maailman ulkopuoliseen elämään, ja maailman ulkopuolinen elämä on nyt maailmassanne tavoitellen itsensä vakiinnuttamista täällä, tavoitellen vaikutuksensa laajentamista, tavoitellen kaikkialla olevien ihmisten mielien ja sydämien ja sielujen voittamista puolelleen. Se on niin yksinkertaista. Ja kuitenkin niin tuhoisaa.

Tämän takia tehtävänämme on tuoda näissä viesteissä suuri varoitus, mutta varoitus ei ole riittävä. Keskuudessanne täytyy tapahtua tunnistaminen. Ainakin riittävän monen ihmisen joukossa täällä täytyy syntyä ymmärrys todellisuudesta, jota olette nyt kohtaamassa. Tämä on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma – suurin uhka ihmisen vapaudelle ja suurin tilaisuus ihmisen yhdistymiselle ja yhteistyölle. Tunnistamme nämä suuret hyödyt ja mahdollisuudet, mutta niiden tuoma lupaus haihtuu jokaisena kuluvana päivänä – yhä useamman ihmisen joutuessa siepatuksi ja heidän tiedostamisensa joutuessa uudelleenmuokatuksi ja uudelleenrakennetuksi, yhä useamman ihmisen oppiessa henkisiä opetuksia, joita vierailijat edistävät ja yhä useamman ihmisen tullessa enemmän kuuliaisiksi ja vähemmän kykeniviksi arvostelemaan.

Olemme tulleet Näkymättömien pyynnöstä palvelemaan tällä kapasiteetilla tarkkailijoina. Onnistuessamme pysymme maailmanne läheisyydessä vain sen ajan, että voimme antaa teille tämän informaation. Tämän jälkeen palaamme koteihimme. Epäonnistuessamme ja jos ihmiskunta joutuisi vastavirtaan ja suuri pimeys tulisi maailman ylle, alistamisen pimeys, meidän täytyisi erota teistä tehtävämme jäädessä täyttymättä. Oli niin tai näin, me emme voi jäädä tänne kanssanne, kuitenkin jos teissä näkyy lupaus, me jäämme, kunnes te olette suojassa, kunnes te voitte huolehtia itse itsestänne. Tähän sisältyy se vaatimus, että olette omavaraisia. Jos te tulette riippuvaisiksi kaupankäynnistä muiden rotujen kanssa, tämä aiheuttaa hyvin suuren ulkopuolisen manipuloinnin riskin, sillä ihmiskunta ei ole vielä tarpeeksi vahva vastustamaan mentaalisen ympäristön voimaa, jota täällä voidaan käyttää ja jota täällä tällä hetkelläkin käytetään.

Vierailijat yrittävät luoda vaikutelmaa, että he ovat “ihmiskunnan liittolaisia”. He kertovat, että he ovat täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään, että vain he voivat tarjota suuren toivon, jota ihmiskunta ei voi tarjota itselleen, että vain he voivat luoda todellisen järjestyksen ja harmonian maailmaan. Mutta tämä järjestys ja harmonia on vain heille, ei teille. Ja vapaus, jonka he lupaavat, ei ole teidän nautittavaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *