Haaste ihmisen vapaudelle

Ihmiskunta on lähestymässä hyvin vaarallista ja hyvin tärkeää aikakautta kollektiivisen evoluutionsa osalta. Olette parhaillaan astumassa älykkään elämän Suuryhteisöön. Tulette kohtaamaan muiden olentojen rotuja, jotka tulevat maailmaanne suojellen omia intressejään ja saamaan selville, mitä mahdollisuuksia maailmanne tarjoaa. Ne eivät ole enkeleitä tai enkelimäisiä olentoja. Ne eivät ole henkisiä olioita. Ne ovat olentoja, jotka tulevat maailmaanne luonnonvarojen takia, liittoutumisen takia ja saadakseen etua orastavassa maailmassa. Ne eivät ole pahoja. Ne eivät ole pyhiä. Ne ovat hyvin paljon kaltaisianne. Niitä ajaa yksinkertaisesti niiden tarpeet, niiden yhteenliittymät, niiden uskomukset ja niiden kollektiiviset tavoitteet.

Tämä on hyvin merkittävä aika ihmiskunnalle, mutta ihmiskunta ei ole valmistautunut. Näköalapaikastamme voimme nähdä tämän laajemmassa mittakaavassa. Emme sekaannu yksilöiden päivittäiseen elämään maailmassa. Emme yritä taivutella hallituksia tai vaatia tiettyjä maailman osia tai luonnonvaroja, joita täällä on. Sen sijaan tarkkailemme ja haluamme raportoida sitä, mitä tarkkailemme, sillä tämä on missiomme täällä.

Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tänä päivänä monet ihmiset tuntevat kummallista epämukavuutta, tunnetta siitä, että jotain on tapahtumassa ja jotain täytyy tehdä. Ehkä heidän päivittäisessä kokemuskentässään ei ole mitään, mikä perustelisi näitä syvempiä tuntemuksia, mikä todentaisi näiden tuntemuksien tärkeyttä tai mikä antaisi sisältöä näille. Voimme ymmärtää tämän, sillä olemme joutuneet käymään läpi samoja asioita omien historioidemme aikana. Edustamme useita rotuja, jotka ovat yhteenliittyneet pieneen liittoumaamme tukeaksemme Tietouden ja viisauden nousemista maailmankaikkeudessa, erityisesti niiden rotujen osalta, jotka ovat Suuryhteisöön nousemisen kynnyksellä. Nämä orastavat rodut ovat erityisesti haavoittuvia vieraille vaikutuksille ja manipuloinnille. Ne ovat erityisesti haavoittuvia väärinkäsityksille omasta tilanteestaan ja ymmärrettävästi näin, sillä kuinka ne voisivat käsittää elämän tarkoituksen ja monimutkaisuuden Suuryhteisössä? Siksi haluamme tehdä pienen osamme ihmiskunnan valmistamisessa ja kouluttamisessa.

Ensimmäisessä selonteossamme annoimme karkean kuvauksen vierailijoiden osallisuudesta neljällä alueella. Ensimmäinen alue on vaikuttaminen tärkeisiin ihmisiin, jotka ovat valta-asemassa hallituksissa ja johtoasemassa uskonnollisissa instituutioissa. Toinen vaikuttamisen alue ovat ihmiset, joilla on taipumusta hengellisyyteen ja jotka haluavat avautua niille korkeammille voimille, joita on maailmankaikkeudessa. Kolmas aktiviteettialue on vierailijoiden tukikohtien rakentaminen maailmaan, strategisiin sijainteihin lähelle väestökeskittymiä, missä heidän vaikuttamista mentaaliin ympäristöön voidaan harjoittaa. Ja lopuksi puhuimme heidän ja ihmisten välisestä risteytysohjelmasta, ohjelmasta, joka on ollut jo jonkin aikaa käynnissä.

Ymmärrämme, miten huolestuttava tämä uutinen voi olla ja minkälainen pettymys se saattaa olla monille ihmisille, joilla oli korkeita toiveita ja odotuksia sen suhteen, että ulkoavaruuden vierailijat toisivat mukanaan siunauksen ja merkittävän hyödyn ihmiskunnalle. On ehkä luonnollista olettaa ja odottaa tällaisia asioita, mutta Suuryhteisö, johon ihmiskunta on nousemassa, on vaikea ja kilpailullinen ympäristö erityisesti sellaisilla maailmankaikkeuden alueilla, missä monet eri rodut kilpailevat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kaupallisesti ja taloudellisesti. Teidän maailma sijaitsee tällaisella alueella. Tämä voi tuntua teistä uskomattomalta, koska on aina näyttänyt siltä, että elätte eristyksessä, yksin avaruuden suunnattomassa tyhjyydessä. Mutta todellisuudessa elätte maailmankaikkeuden asutussa osassa, missä kaupankäynti on vakiintunut ja missä traditiot, vuorovaikutukset ja yhteenliittymät ovat kaikki pitkäaikaisia. Ja teidän eduksi elätte kauniissa maailmassa – suuren biologisen monimuotoisuuden maailmassa, loistavassa paikassa vastakohtana niin monen muun maailman karuudelle.

Kuitenkin tämä tekee tilanteestanne myös kiireellisen ja omaa todellisen riskin, sillä omistatte sitä, mitä monet haluavat itselleen. He eivät pyri tuhoamaan teitä, vaan saavuttamaan kuuliaisuutenne ja liittoutumaan kanssanne, jotta olemassaolonne tässä maailmassa ja aktiviteettinne täällä saadaan valjastettua heidän hyödynnettäväksi. Olette astumassa monimutkaiseen ja kypsään tilanteeseen. Tässä kohtaa ette voi olla kuin pieniä lapsia uskomalla ja toivomalla kaikkien niiden siunausta, joita kohtaatte. Teidän on tultava viisaiksi ja arvostelukykyisiksi. Nyt ihmiskunnan on opittava Suuryhteisön tavat, rotujen välisen vuorovaikutuksen monisyisyyden, kaupankäynnin monimutkaisuuden ja maailmojen välisten yhteenliittymien ja liittoutumien salakavalan manipuloinnin. Tämä on vaikea, mutta tärkeä aikakausi ihmiskunnalle, suurten lupausten aikakausi, jos todelliseen valmistautumiseen voidaan ryhtyä.

Tässä toisessa selonteossamme haluaisimme kertoa yksityiskohtaisemmin vierailijoiden eri ryhmittymien väliintulosta ihmiskunnan toimiin, mitä tämä voi teille merkitä, ja mitä tämä tulee vaatimaan. Me emme tule luoksenne herättämään pelkoa, vaan kannustamaan vastuuntuntoa, saamaan aikaan laajempaa tietoisuutta ja rohkaisemaan valmistautumista siihen elämään, johon olette astumassa, suurempaan elämään, mutta myös suurempien ongelmien ja haasteiden elämään.

Meidät on lähetetty tänne Näkymättömien hengellisen voiman ja läsnäolon saattamana. Ehkä ajattelette heitä ystävällismielisellä tavalla enkeleiksi, mutta maailmankaikkeuden Suuryhteisössä heidän roolinsa on suurempi ja heidän osallisuutensa ja yhteytensä ovat syviä ja läpitunkevia. Heidän hengellinen mahtinsa on täällä siunauksena kaikille tietoisille olennoille kaikissa maailmoissa ja kaikissa paikoissa ja edistääkseen syvemmän Tietouden ja viisauden kehittymistä, mikä mahdollistaa rauhanomaisten suhteiden syntymisen sekä maailmojen välillä että maailmojen sisällä. Olemme täällä heidän puolesta. He ovat pyytäneet meitä tulemaan. Ja he ovat antaneet ison osan meillä olevasta informaatiosta – informaatiosta, jota emme olisi itse pystyneet keräämään. Heiltä olemme oppineet paljon teidän luonteesta. Olemme oppineet paljon teidän kyvyistä, teidän vahvuuksista ja teidän suuresta haavoittuvuudesta. Voimme käsittää näitä asioita, sillä ne maailmat, joista tulemme, ovat käyneet läpi tämän suuren kynnyksen nousta Suuryhteisöön. Olemme oppineet huomattavan paljon, ja olemme kärsineet huomattavasti omista virheistämme, virheistä, joita toivomme ihmiskunnan välttävän.

Emme siis tule vain omilla kokemuksillamme, vaan syvemmällä tietoisuudella ja syvemmällä tarkoituksen tunteella, joka on annettu meille Näkymättömien toimesta. Tarkkailemme maailmaanne läheisyydessä olevasta sijainnista, ja seuraamme niiden kommunikointia, jotka vierailevat teillä. Tiedämme, keitä he ovat. Tiedämme, mistä he tulevat ja miksi he ovat täällä. Emme kilpaile heidän kanssaan, sillä emme ole täällä riistämässä maailmaa. Pidämme itseämme Ihmiskunnan Liittolaisina, ja toivomme, että aikanaan tulette pitämään meitä sellaisina, sillä sellaisia olemme. Ja vaikkakaan emme voi tätä todistaa, toivomme havainnollistavamme tämän neuvonantomme sanojen ja viisauden kautta. Toivomme valmistavan teitä siihen, mitä edessä odottaa. Tulemme tässä tehtävässä kiireellisyyden tunnolla, sillä ihmiskunta on pahasti jäljessä Suuryhteisöön valmistautumisessa. Monet aiemmat yritykset vuosikymmeniä sitten saada kontakti ihmisiin ja valmistaa ihmiset omaa tulevaisuutta varten osoittautuivat epäonnistuneiksi. Vain muutamia ihmisiä onnistuttiin tavoittamaan, ja kuten meille on kerrottu, monet näistä kontakteista ymmärrettiin väärin ja käytettiin toisten toimesta toisiin tarkoituksiin.

Sen tähden meidät on lähetetty niiden tilalle, jotka tulivat ennen meitä tarjoamaan apua ihmiskunnalle. Työskentelemme yhdessä yhteisen asiamme vuoksi. Emme edusta mahtavaa sotilasvoimaa vaan pikemminkin salaista ja pyhää liittoumaa. Emme halua nähdä sellaisia toimia, joita tapahtuu Suuryhteisössä, suoritettavan täällä teidän maailmassa. Emme halua nähdä ihmiskunnan tulevan kauppavaltioksi osana kauppamahtien laajempaa verkostoa. Emme halua nähdä ihmiskunnan menettävän vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa. Nämä ovat todellisia riskejä. Tästä syystä me rohkaisemme teitä harkitsemaan sanojamme syvästi, ilman pelkoa, jos se on mahdollista, ja sellaisella antaumuksella ja päättäväisyydellä, jonka tiedämme asustavan kaikissa ihmissydämissä.

Tänään ja huomenna ja ylihuomenna, mahtava aktiviteetti on käynnissä, ja tulee olemaan käynnissä perustaa vaikutusvallan verkosto ihmisrodun keskuuteen niiden toimesta, jotka vierailevat maailmassa omia tarkoitusperiään varten. He luulevat tulevansa tänne pelastamaan maailman ihmiskunnalta. Jotkut jopa luulevat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään. He tuntevat olevansa oikeassa, eivätkä pidä toimenpiteitään epäsopivina tai epäeettisinä. Etiikkansa mukaan he ovat tekemässä sitä, mitä pidetään kohtuullisena ja tärkeänä. Kuitenkaan kaikkien vapautta rakastavien olentojen kohdalla tällaista lähestymistapaa ei voi oikeuttaa.

Tarkkailemme vierailijoiden aktiviteetteja, jotka ovat kasvamassa. Joka vuosi, heitä on täällä lisää. He tulevat kaukaa. He tuovat tarvikkeita. He ovat syventämässä sitoutumistaan ja osallistumistaan. He ovat perustamassa kommunikointiasemia moneen paikkaan aurinkokunnassanne. He tarkkailevat teidän kaikkia alustavia tunnusteluita avaruuteen, ja he tekevät vastatoimia ja tuhoavat kaikki, jotka heidän mielestä sekaantuvat heidän aktiviteetteihin. He pyrkivät saamaan kontrollin ei vain teidän maailmassa vaan myös teidän maailmaa ympäröivällä alueella. Tämä sen takia, koska täällä on kilpailevia voimia. Jokainen edustaa useiden rotujen liittoumaa.

Käsitelkäämme viimeisintä neljästä alueesta, joista puhuimme ensimmäisessä selonteossamme. Tämä liittyy vierailijoiden ja ihmisen lajien risteyttämiseen. Antakaamme teille ensin palan historiaa. Monia tuhansia vuosia sitten, teidän aikaanne, useat rodut tulivat tänne risteytymään ihmisen kanssa antaakseen ihmiskunnalle korkeamman älykkyyden ja sopeutumiskyvyn. Tämä johti yhtäkkiseen uuden ihmistyypin ilmestymiseen, jota ymmärryksemme mukaan kutsutaan nimellä ”nykyihminen”. Tämä on antanut teille valta-aseman ja voiman maailmassanne. Tämä tapahtui kauan sitten.

Kuitenkin nyt käynnissä oleva risteytysohjelma ei ole lainkaan sama. Sitä toimeenpanee eri joukko olentoja ja eri liittoumat. Risteytyksen kautta he pyrkivät luomaan ihmisolennon, joka on osa heidän yhteenliittymää ja kuitenkin voi elää maailmassanne, ja jolla on luontainen sidos maailmaan. Vierailijanne eivät voi elää maailmanne pinnalla. Heidän täytyy etsiä suojaa maan alta, jota he tekevät, tai heidän täytyy elää omissa aluksissaan, joita he usein pitävät piilossa suurilla vesialueilla. He haluavat risteytyä ihmiskunnan kanssa suojellakseen omia intressejään, jotka ovat ensisijaisesti maailmanne luonnonvarat. He haluavat varmistaa ihmisen kuuliaisuuden ja näin ollen he ovat olleet osallisina jo useita sukupolvia  kestäneessä risteytysohjelmassa, joka viimeisen 20 vuoden aikana on tullut huomattavan laajamittaiseksi.

Heidän tarkoituksensa on kaksitahoinen. Ensinnäkin, kuten olemme maininneet, vierailijat haluavat luoda ihmisen kaltaisen olennon, joka voi elää maailmassanne, mutta jolla on siteet heihin ja joka omaa laajemman kokonaisuuden herkkyyksiä ja kyvykkyyksiä. Tämän ohjelman toinen tarkoitus on vaikuttaa kaikkiin niihin, joita he kohtaavat ja rohkaista näitä ihmisiä avustamaan heitä heidän toimissaan. Vierailijat haluavat ja tarvitsevat ihmisen apua. Tämä edesauttaa heidän ohjelmaansa kaikin tavoin. He pitävät teitä arvokkaina. Kuitenkaan he eivät pidä teitä kumppaneina tai tasa-arvoisina heidän kanssaan. Hyödyllisenä, tämä on se, jollaisena he pitävät teitä. Joten kaikissa, joita he kohtaavat, kaikissa, joita he sieppaavat, vierailijat pyrkivät synnyttämään sen tunteen, että he ovat ylempiä ja tärkeitä, ja että heidän pyrkimyksensä on arvokas ja merkittävä tässä maailmassa. Vierailijat kertovat kaikille, joihin he ottavat kontaktin, että he ovat täällä hyvässä tarkoituksessa ja he vakuuttavat ne, jotka he ovat siepanneet, ettei näiden tarvitse pelätä. Ja niiden kanssa, jotka ovat erityisen vastaanottavia, he yrittävät luoda liittoja – yhteisellä tarkoituksen tunnolla, jopa yhteisellä identiteetin ja perheen, syntyperän ja kohtalon tunnolla.

Ohjelmassaan vierailijat ovat tutkineet ihmisen fysiologiaa ja psykologiaa hyvin laajamittaisesti, ja he hyödyntävät sitä, mitä ihmiset haluavat, erityisesti niitä asioita, joita ihmiset haluavat, mutta eivät ole saavuttaneet itselleen, kuten rauhaa ja järjestystä, kauneutta ja levollisuutta. Näitä tullaan tarjoamaan ja jotkut ihmiset uskovat tähän. Toisia tullaan yksinkertaisesti käyttämään tarpeen mukaan.

Tässä kohtaa on välttämätöntä ymmärtää, että vierailijat uskovat, että tämä on täysin sopivaa maailman suojelemiseksi. He ovat sitä mieltä, että he tekevät ihmiskunnalle suuren palveluksen, ja näin he taivuttelevat täysin sydämin. Valitettavasti tämä havainnollistaa suuren totuuden Suuryhteisöstä – todellinen viisaus ja todellinen Tietous ovat yhtä harvinaisia maailmankaikkeudessa kuin teidänkin maailmassa näyttää olevan. On luonnollista teidän toivoa ja olettaa, että muut rodut ovat kasvaneet irti kataluudesta, itsekkäistä tavoitteluista, kilpailusta ja selkkauksista. Mutta voi, näin ei ole. Korkeampi teknologia ei kohota mentaalisia eikä henkisiä voimavaroja yksilöissä.

Tänä päivänä on paljon ihmisiä, joita siepataan toistuvasti vastoin heidän tahtoaan. Koska ihmiskunta on hyvin taikauskoinen ja pyrkii kieltämään sen, mitä se ei voi ymmärtää, tätä valitettavaa aktiviteettia jatketaan huomattavan onnistuneesti. Jopa tällä hetkellä, maailmassanne on hybridejä, puoliksi ihmisiä ja puoliksi avaruusmuukalaisia. Heitä ei ole paljon, mutta heidän määränsä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Ehkä tapaat sellaisen jonain päivänä. He ovat ulkonäöltään kuten te, mutta olemukseltaan erilaisia. Te ajattelette, että he ovat ihmisiä, mutta jotain oleellista näyttää puuttuvan heistä, jotain, mitä maailmassanne arvostetaan. On mahdollista havaita ja tunnistaa näitä yksilöitä, mutta teidän pitäisi tulla taitaviksi mentaalisessa ympäristössä ja oppia, mitä Tietous ja viisaus merkitsevät Suuryhteisössä.

Meistä tuntuu, että tämän oppiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä näemme näköalapaikaltamme kaiken, mitä on tapahtumassa maailmassanne, ja Näkymättömät ovat neuvoneet meitä koskien asioita, joita emme voi nähdä tai joihin meillä ei ole pääsyä. Ymmärrämme näitä tapahtumia, sillä ne ovat tapahtuneet lukemattomia kertoja Suuryhteisössä, kun vaikutusta ja taivuttelua on suunnattu niihin rotuihin, jotka ovat joko liian heikkoja tai liian haavoittuvia reagoimaan tehokkaasti.

Toivomme ja luotamme, ettei kukaan teistä, joka kuulee tämän viestin, ajattele näiden ihmisten elämään sekaantumisten olevan suotuisia. Ne, joita tämä koskee, tulevat vaikutetuksi siten, että uskovat kohtaamisten olevan suotuisia sekä itselleen että maailmalle. Ihmisten hengelliset pyrkimykset, heidän halunsa rauhaan ja harmoniaan, perheeseen ja yhteenkuuluvuuteen tulevat hyödynnetyksi vierailijoiden toimesta. Nämä asiat, jotka edustavat jotain niin erityistä ihmissuvussa, ovat ilman viisautta ja valmistautumista merkki teidän suuresta haavoittuvuudesta. Vain ne yksilöt, joilla Tietous ja viisaus on vahva, voivat nähdä petoksen näiden taivuttelujen takana. Vain he ovat sellaisessa asemassa, että voivat nähdä sen petoksen, jota ihmiskuntaa kohtaan tehdään. Vain he voivat suojella mieltään siltä vaikutukselta, jota suunnataan mentaaliseen ympäristöön niin monessa paikassa maailmassa tänä päivänä. Vain he näkevät ja tietävät.

Meidän sanat eivät riitä. Miesten ja naisten on opittava näkemään ja tietämään. Voimme vain rohkaista tähän. Tulomme tänne teidän maailmaan on tapahtunut sopusoinnussa Suuryhteisön hengellisyyden opetusten kanssa, sillä valmistautuminen on nyt täällä, ja siksi voimme olla rohkaisun lähde. Jos valmistautuminen ei olisi täällä, tietäisimme, että varoituksemme ja rohkaisumme eivät olisi riittäviä eivätkä olisi menestyksekkäitä. Luoja ja Näkymättömät tahtovat valmistaa ihmiskunnan Suuryhteisöä varten. Itse asiassa tämä on kaikkein tärkein ihmiskunnan tarve näinä aikoina.

Tämän vuoksi rohkaisemme teitä olemaan uskomatta siihen, että ihmisten ja heidän lasten ja heidän perheiden sieppaaminen on millään tavalla eduksi ihmiskunnalle. Meidän täytyy korostaa tätä. Teidän vapautenne on arvokas. Teidän yksilönvapautenne ja vapautenne lajina ovat arvokkaita. Meiltä on vienyt niin kauan aikaa saada vapautemme takaisin. Emme halua nähdä teidän menettävän omaanne.

Risteytysohjelma, joka on tapahtumassa maailmassa, tulee jatkumaan. Ainoa tapa sen pysäyttämiseen ovat ihmiset, jotka saavuttavat tämän laajemman tietoisuuden ja oman sisäisen määräysvallan tunnon. Vain tämä lopettaa sekaantumiset. Vain tämä paljastaa niiden takana olevan petoksen. Meidän on vaikea kuvitella, miten kauhistuttavaa tämän täytyy olla teidän ihmisille, niille miehille ja naisille, niille pienokaisille, jotka ovat tämän kohtelun alaisuudessa, tämän uudelleenkoulutuksen, tämän rauhoittamisen. Meidän arvoille tämä on vastenmielistä, ja kuitenkin tiedämme, että näitä asioita tapahtuu Suuryhteisössä ja on tapahtunut ennen muistamaamme historiaa.

Ehkä sanamme synnyttävät yhä enemmän kysymyksiä. Tämä on tervettä ja tämä on luonnollista, mutta emme voi vastata kaikkiin kysymyksiinne. Teidän täytyy itse löytää keinot saada vastauksia. Mutta ette voi tehdä tätä ilman valmistautumista, ja ette voi tehdä tätä ilman suuntaa. Tällä hetkellä, ihmiskunta kokonaisuudessaan ymmärryksemme mukaan, ei voi erottaa Suuryhteisön ilmentymää hengellisestä ilmestyksestä. Tämä on todella vaikea tilanne, sillä vieraanne osaavat projisoida mielikuvia, he osaavat puhua ihmisille mentaalin ympäristön kautta ja heidän äänensä voidaan vastaanottaa ja ilmaista ihmisten kautta. He voivat vaikuttaa tällä tavalla, sillä ihmiskunnalla ei ole vielä tällaista taitoa tai arvostelukykyä.

Ihmiskunta ei ole yhtenäinen. Se on hajanainen. Se on riidassa keskenään. Tämä tekee teidät äärimmäisen haavoittuviksi ulkoiselle häirinnälle ja manipuloinnille. Vierailijanne ymmärtävät, että teidän hengelliset mielihalunne ja taipumuksenne tekevät teistä eritoten haavoittuvia ja eritoten hyviä kohteita heidän hyödynnettäväksi. Kuinka vaikeata onkaan todellisen objektiivisuuden saavuttaminen näissä tapauksissa. Jopa siellä, mistä tulemme, se on ollut suuri haaste. Mutta niiden, jotka haluavat pysyä vapaina ja harjoittaa itsemääräämistä Suuryhteisössä, täytyy kehittää näitä kykyjä ja täytyy varjella omia luonnonvarojaan välttääkseen tilannetta, jossa joutuvat etsimään näitä muilta. Jos maailmanne menettää omavaraisuutensa, se menettää suuren osan vapaudestaan. Jos teidän täytyy matkata maailmanne ulkopuolelle saadaksenne elämiseen välttämättömät luonnonvarat, silloin te menetätte suuren osan vallastanne muille. Koska maailmanne luonnonvarat ovat nopeasti hupenemassa, tämä on vakava huolenaihe niille meistä, jotka katselevat kaukaa. Se on myös vierailijoidenne huolenaihe, sillä he haluavat estää ympäristönne tuhoutumisen ei teitä varten vaan heitä varten.

Risteytysohjelmalla on vain yksi tarkoitus, ja se on mahdollistaa vierailijoiden pysyvä läsnäolo ja vaikutusvalta maailmassanne. Älkää kuvitelko, että vierailijoilta puuttuu jotain sellaista, mitä he teiltä tarvitsevat lukuunottamatta luonnonvarojanne. Älkää kuvitelko, että he haluavat teidän ihmisyyden. He haluavat ihmisyytenne vain varmistaakseen asemansa maailmassanne. Älkää olko imarreltuja. Älkää hemmotelko itseänne sellaisilla ajatuksilla. Ne ovat perusteettomia. Jos opitte näkemään tilanteen selkeästi sellaisena kuin se on, näette ja tiedätte nämä asiat itse. Ymmärrätte, miksi olemme täällä ja miksi ihmiskunta tarvitsee liittolaisia älykkään elämän Suuryhteisössä. Ja näette korkeamman Tietouden ja viisauden oppimisen tärkeyden ja Suuryhteisön hengellisyyden oppimisen tärkeyden.

Koska olette nousemassa sellaiseen ympäristöön, missä nämä asiat tulevat elintärkeiksi menestyksen, vapauden, onnellisuuden ja vahvuutenne osalta, tulette tarvitsemaan korkeampaa Tietoutta ja viisautta voidaksenne vakiinnuttaa itsenne itsenäisenä rotuna Suuryhteisössä. Kuitenkin itsenäisyytenne on katoamassa päivä päivältä. Ja ette ehkä näe vapautenne menetystä, vaikkakin saatatte tuntea sen jollakin tavalla. Miten voisitte nähdä sen? Ette voi mennä maailmanne ulkopuolelle todistamaan niitä tapahtumia, jotka ympäröivät tätä. Teillä ei ole pääsyä maailmassa tänään toimiviin avaruusmuukalaisvoimien poliittisiin ja kaupallisiin osallisuuksiin ymmärtääksenne niiden monimutkaisuuden, niiden eettisyyden tai niiden arvon.

Älkää koskaan kuvitelko, että mikään rotu maailmankaikkeudessa, joka tekee kaupallisia matkoja on henkisesti edistynyt. Ne, jotka tavoittelevat kauppaa, tavoittelevat etua. Ne, jotka matkaavat maailmasta toiseen, jotka ovat löytöretkeilijöitä, jotka pyrkivät pystyttämään oman lippunsa maailmoihin, eivät ole sellaisia, joita pitäisitte henkisesti kehittyneinä. Me emme pidä heitä henkisesti kehittyneinä. On olemassa maallinen voima, ja on olemassa hengellinen voima. Voitte ymmärtää eron näiden asioiden välillä, ja nyt on tarpeellista nähdä tämä ero laajemmassa ympäristössä.

Me tulemme siis sitoumuksen ja vahvan rohkaisun tunnolla ylläpitääksenne vapautenne, tullaksenne vahvaksi ja arvostelukykyisiksi, ja jottette antaisi periksi taivutteluille tai rauhan, vallan ja yhteenkuuluvuuden lupauksille niiltä, joita ette tunne. Älkääkä tuudittautuko sellaiseen ajatteluun, että kaikki kääntyy hyväksi ihmiskunnalle tai edes hyväksi itsellenne, sillä tämä ei ole viisautta. Sillä viisaiden missä tahansa on opittava näkemään elämän todellisuus ympärillään ja opittava tulemaan toimeen tämän elämän kanssa suotuisalla tavalla.

Täten ottakaa vastaan rohkaisumme. Tulemme puhumaan jälleen koskien näitä asioita ja havainnollistamaan arvostelukyvyn ja harkintakyvyn saavuttamisen tärkeyttä. Ja tulemme puhumaan lisää vierailijoidenne osallistumisesta maailmassa alueilla, joita on hyvin tärkeää ymmärtää. Toivomme, että voitte vastaanottaa sanamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *